RENTAL AGREEMENT BETWEEN PRODESS AS AND HOSTS

1. INTRODUKSJON

Denne Avtalen er inngått mellom PRODESS AS som Agent (heretter kalt Agent eller Tjenesteleverandør), Verten av utleieobjektet (heretter kalt Verten), og Eieren av utleieobjektet (heretter kalt Eieren). Verten og Eieren kan være samme person og betegnes i denne Avtalen i  felleskap som Vert.

Denne Avtalen skal styre forholdet mellom Vert, Tjenesteleverandør og  mulige Leietakere i et Utleieobjekt. Verten og Tjenesteleverandør, sammen kalt Partene til denne Avtalen, skal gjøre sitt beste for å levere en tjeneste av høy profesjonell kvalitet til mulige Leietakere. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, å holde Utleieobjektets kalender oppdatert til enhver tid, svare på bookinghenvendelser så snart som mulig og aldri senere enn innenfor 48 timer, og generelt være service- og løsningsorientert i forhold til forespørsler og situasjoner som måtte oppstå. 

 
2. UTLEIEOBJEKTET

Verten er ansvarlig for at Utleieobjektet, inkludert utendørsområder, er i samsvar med beskrivelsen, bilder, fasiliteter og distanser som spesifisert på Tjenesteleverandørs webside. Utleieobjektet skal være fullt møblert og utstyrt for det antall personer som er oppgitt på Utleieobjektets profil på Tjenesteleverandørs webside. Dette omfatter nok kjøkkenutstyr og dyner/tepper/puter til å tjene oppgitt antall personer.

Ved ankomst er Verten ansvarlig for at Utleieobjektet er rent og ryddig og klart til motta gjester. Dette gjelder også når Utleieobjektet er bestilt på kort varsel.

3. PRISER

Verten skal holde utleiepriser for Utleieobjektet oppdatert til enhver tid på Tjenesteleverandørs webside. Verten garanterer at priser på Tjenesteleverandørs webside, for det samme Utleieobjektet og utleieperiode, aldri er høyere enn priser i hvilken som helst annen distribusjonskanal, som for eksempel airbnb.com, finn.no, booking.com, etc.

Verten skal oppgi utleiepriser for Utleieobjektet i NOK på Tjenesteleverandørs webside.

4. KOSTNADER

På prodess.no får Verten tilgang til en eksklusiv og lukket distribusjonskanal.

Verten betaler ingen faste kostnader til Tjenesteleverandør. For hver bestilling som er godkjent av Verten påløper en provisjon på 5% av bestillingens totale verdi. Denne provisjonen trekkes automatisk fra leieinntektene før utbetaling til Verten.

Ingen andre avgifter skal gjøres gjeldende, bortsett fra dersom Verten eksplisitt har abonnert på betalbare tjenester under innstillinger på sin profil på Tjenesteleverandørs webside.

5. KALENDER

Et Utleieobjekts kalender skal til enhver tid være vedlikeholdt og oppdatert. Dette omfatter regelmessig oppdatering av spesialperioder (Special Periods), som, til beste for Vert og Leietaker, 3 måneder før starten på en spesialperiode blir automatisk kopiert til tilsvarende periode det påfølgende år.

Standardinnstilling for kalenderen til et Utleieobjekt er tilgjengelig. Det betyr at Verten i god tid på forhånd må blokkere perioder som ikke er tilgjengelig for utleie, for eksempel for egen bruk.

6. UTBETALING AV LEIE

Leie for opphold som starter påfølgende måned blir utbetalt forskuddsvis til Verten på en bankdag mellom den 25. og 31. for alle bestillinger som er betalt senest den 20. hver måned.

Bestillinger som ikke er betalt av Leietaker innen den 20. og som starter inneværende eller påfølgende måned blir lagt til neste måneds utbetaling til Verten.

Dersom Tjenesteleverandør ved en feil utbetaler for mye i leie, vil tilsvarende beløp komme til avkortning ved neste leieutbetaling eller faktureres Verten direkte med 10 dagers betalingsfrist.

Utbetaling av leie betales i NOK.

7. KANSELLERING AV LEIETAKER

Dersom en Leietaker kansellerer gjelder følgende vilkår:

  1. Leietaker kan fritt kansellere en bestilling innenfor 24 timer etter at bestillingen er gjennomført, forutsatt at det er minst 14 dager før ankomstdato. Senere enn 24 timer etter at bestillingen er gjennomført og dersom det er mindre enn 14 dager til avreise er bestillingen bindende, i henhold til avbestillingsreglene i denne avtalen.
  2. Kansellerer Leietaker innen 60 døgn før ankomstdato, er Verten berettiget til et kanselleringsgebyr tilsvarende 10% av det samlede leiebeløp, minimum NOK 250,- .
  3. Kansellerer Leietaker mindre enn 60 døgn før ankomstdato, er Verten berettiget til 100% av det samlede leiebeløp. I et slikt tilfelle har Tjenesteleverandør rett til å leie ut Utleieobjektet igjen og, dersom han lykkes, skal Verten omgående akseptere bookingforespørselen. I slikt tilfelle har Verten ikke rett til mer enn 100% av opprinnelig leiebeløp.

8. ENDRINGER AV LEIETAKER

Verten skal vanligvis akseptere mindre endringer. Dette omfatter endret ankomst- og/eller avreisedato, forutsatt at Utleieobjektet er tilgjengelig og at den forespurte endringen er i overensstemmelse med Utleieobjektets øvrige vilkår; for eksempel kan ikke ankomstdato endres fra lørdag til søndag dersom Verten bare aksepterer ankomst på lørdager.

 
9. ENDRINGER AV VERTEN

Så snart en bookingforespørsel har blitt bekreftet av Verten, kan ikke Verten på et senere tidspunkt endre eller kansellere en bestilling uten eksplisitt samtykke fra Tjenesteleverandør og/eller Leietaker.

Dersom Verten likevel endrer eller kansellerer en bestilling, er Verten ansvarlig for å finne en erstatning for Utleieobjektet som skal godkjennes av Tjenesteleverandør og/eller Leietaker, eller på annen måte kompensere Leietaker for hans tap.

Dersom Verten ikke finner en erstatning for det kansellerte Utleieobjektet, kan Tjenesteleverandør på vegne av Verten og Vertens kostnad, forsøke å finne en erstatning med samme eller bedre egenskap, standard og beliggenhet.

10. KLAGER

I tilfelle klager i forbindelse med et leieopphold, som skyldes feil eller mangler ved Utleieobjektet, eller i tilfeller med ukorrekt og misvisende informasjon om Utleieobjektet, er Verten pålagt å sørge for øyeblikkelig hjelp.

Dersom Leietaker tar kontakt med Tjenesteleverandør med en klage som gjelder Utleieobjektet, vil Tjenesteleverandør kontakte Verten. Dersom Tjenesteleverandør innen en dag mislykkes å få kontakt med Verten, eller i tilfeller som skyldes mindre feil og mangler ved Utleieobjektet, kan Tjenesteleverandør på vegne av Verten og på Vertens kostnad forsøke å utbedre forholdet. 

Kostnader i forbindelse med dette kommer til avkortning på neste leieutbetaling eller faktureres Verten direkte med 10 dagers betalingsfrist.

11. BOOKINGFORESPØRSEL

Så snart en bookingforespørsel har blitt gjort blir den videresendt til Verten for dennes godkjennelse.

Verten er pliktig å logge inn hos Prodess og sjekke forespørsler fortløpende.

Generelt er alle bookingforespørsler gjort med utgangspunkt i Utleieobjektets oppdaterte kalender og må aksepteres av Verten så snart som mulig. 

Dersom Verten innen 48 timer etter å ha mottatt bookingforespørselen ikke har behandlet denne, kan Tjenesteleverandør kansellere bookingforespørselen.

Dersom en bookingforespørsel ikke blir akseptert av Verten, må Verten omgående oppdatere Utleieobjektets kalender.

12. VERTENS EGEN BRUK AV UTLEIEOBJEKTET

Verten kan når som helst selv bruke Utleieobjektet ved å blokkere Utleieobjektets kalender på Tjenesteleverandørens webside, forutsatt at Verten overholder eksisterende bestillinger og ikke kansellerer en allerede bekreftet bestilling.

13. MARKEDSFØRING AV UTLEIEOBJEKTET

Tjenesteleverandør vil gjøre sitt beste for å markedsføre Utleieobjektet i tilgjengelige kanaler. Tjenesteleverandør tar alle kostnader ved dette, om ikke annet er avtalt.

Tjenesteleverandør kan når som helst velge å ikke markedsføre et Utleieobjekt gjennom sine kanaler. Dette fritar ikke Vert eller Tjenesteleverandør for sine plikter for allerede bekreftede bestillinger og innholdet i denne Avtalen.

14. FEIL OG MANGLER VED UTLEIEOBJEKTET

Dersom Utleieobjektet har feil eller mangler sammenlignet med Utleieobjektets beskrivelse, eller dersom Verten ikke oppfyller sine plikter med å forberede Utleieobjektet til Leietakeren, kan Tjenesteleverandør omgående kansellere denne Avtalen og kreve en kompensasjon for tapt inntekt og kostnader for flytting av Leietaker.

Dersom Utleieobjektet eller dets inventar er ødelagt og/eller slitt mer enn hva man rimelig kan forvente, eller sammenlignet med beskrivelsen av Utleieobjektet, er det Vertens ansvar å reparere  og oppgradere Utleieobjektet før neste Leietaker ankommer. 

Tjenesteleverandør kan også kansellere Avtalen i forbindelse med en force majeure situasjon (se § 20).

15. SALG AV UTLEIEOBJEKTET

Dersom Eier selger Utleieobjektet vil denne Avtalen bli terminert så snart Verten har blokkert Utleieobjektets tilgjengelighet på Tjenesteleverandørs webside, forutsatt at Verten innfrir eksisterende bestillinger og, om nødvendig, viderefører denne forpliktelsen til den nye eieren av Utleieobjektet.

Dersom Verten ikke overholder dette, kan Tjenesteleverandør på vegne av Verten og på Vertens kostnad forsøke å finne en erstatning med minst samme egenskaper, standard og beliggenhet for å oppfylle sine forpliktelser til Leietaker.

16. OPPSIGELSE AV AVTALEN

Denne Avtalen er gyldig inntil den blir skriftlig sagt opp av en av Partene. Oppsigelse av denne Avtalen kan gjøres omgående, forutsatt at eksisterende bestillinger blir gjennomført i henhold til denne Avtalen.

Selv om Utleieobjektets profil på Tjenesteleverandørs webside blir slettet, forbeholder Tjenesteleverandør seg retten til å beholde all nødvendig informasjon for å dokumentere og oppfylle eventuelle lovpålagte krav.

17. DEPOSITUM

Dersom Verten ønsker at Leietaker skal betale et depositum, må dette beløpets størrelse og fremgangsmåte tydelig fremgå av Utleieobjektets profil på Tjenesteleverandørs webside. Tjenesteleverandør har for tiden ikke mulighet til å administrere inn-/utbetaling av depositum, så dette må administreres av Verten selv.

18. TJENESTELEVERANDØRS ANSVAR VED SKADER

Tjenesteleverandør er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå i forbindelse med et Leieopphold, men kan velge å forsøke, etter beste evne, å megle mellom Leietaker og Vert dersom en tvist skulle oppstå.

Fra Leietakers avtale: Leietaker skal behandle Leieobjektet forsvarlig og levere det i samme stand som ved overtakelsen, med unntakelse av alminnelig forringelse som følge av slitasje og aldring.

Leietaker er ansvarlig overfor Verten for de skader på Leieobjektet og/eller dets inventar som oppstår i løpet av leieperioden, og som forvoldes av Leietaker selv, eller av andre som er gitt adgang til Utleieobjektet av Leietaker. Skader skal umiddelbart meddeles til Tjenesteleverandør eller Verten. Dette gjelder også skader som Leietaker mener han er uforskyldt i, som for eksempel en defekt kran, vannlekkasje, el.l.

Dersom Leietaker oppdager en akutt vannlekkasje, skal Leietaker umiddelbart kontakte Verten og Vertens representant på oppgitt telefonnummer til Leietaker for kontakt og sikkerstille at slik kontakt har lykkes; dvs. at mottaker faktisk har mottatt beskjeden. I slike akutte tilfeller er melding på epost ikke nok.

Reklamasjon som følge av skader oppstått i leieperioden vil, såfremt mangelen er anmeldt eller kan erkjennes ved sedvanlig aktpågivenhet, bli gjort gjeldende innen 3 uker fra leieperiodens avslutning med mindre Leietaker har opptrådt svikaktig.

Verten og/eller Tjenesteleverandør foretar etter hvert leieopphold en kontroll av Utleieobjektet der mangler og skader på Utleieobjektet og/eller dets inventar, så vel som manglende eller mangelfull sluttrengjøring, rapporteres.

 19. FORHOLDET TIL LEIETAKERS AVTALE

Verten har lest, forstått og akseptert innholdet i Leietakers avtale med Tjenesteleverandør, som er tilgjengelig på Tjenesteleverandørs webside under Vilkår.

20. SKATT OG MVA

Verten er selv ansvarlig for å overholde gjeldende MVA- og skattelover, og godkjenner at Tjenesteleverandør når som helst kan, på forespørsel fra skattemyndigheter, gi ut forespurt informasjon.

21. MANGLENDE OVERHOLDELSE OG FORCE MAJEURE

Dersom denne Avtalen ikke overholdes av Verten er han ansvarlig for å kompensere Tjenesteleverandør for direkte kostnader og tap han måtte få i forbindelse med dette.

Dersom en force majeure situasjon skulle oppstå, inkludert, men ikke begrenset til, naturkatastrofer, epidemier, stengte grenser og reiseforbud av Staten, kan ikke Tjenesteleverandør ansvarliggjøres. 

22. VERNETING                                                                               

Dersom det oppstår en disputt mellom Tjenesteleverandør og Vert, er Partene enige om å oppnevne en nøytral arbitrasje domstol og betale erstatning i henhold til kjennelsen til denne domstolen.

23. FORHOLDET MELLOM ENGELSK OG  NORSK VERSJON AV DENNE AVTALEN

I tilfelle uoverensstemmelse mellom den engelske og norske versjonen av denne avtalen, skal den engelske versjonen ha forrang.